Wateroverlast in Buggenhout

Op 15 januari 2016 kampte Buggenhout met heel wat wateroverlast, zelfs in die mate dat het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. Een opvallend gegeven is dat de wateroverlast zich ook en misschien wel het meest liet gevoelen in de buurt rond het ondertussen beruchte bufferbekken ‘Elzendreef’. Het desbetreffende bufferbekken wordt door heel wat buurtbewoners dan ook als schuldige aangewezen.

Van de bevoegde schepen vernam ik dan ook graag het volgende:

 • Welke zijn volgens de schepen de oorzaken van de wateroverlast op verschillende plaatsen in Buggenhout zoals de Elzendreef, Spoorwegstraat, Ravenstraat, Processieweg, Vierhuizen, Bovendonkstraat, Beukenstraat, …?

(En nee, regenval zal niet als afdoende antwoord worden aanvaard.)

 • Hoe verklaart de schepen dat een buurt die in het verleden omzeggens geen wateroverlast kende, in casu de Elzendreef, plotsklaps onder water staat bij de eerste ietwat serieuze regenval?
  1. Heeft het bufferbekken ‘Elzendreef’ naar behoren gefunctioneerd op de bewuste dag dat de wateroverlast zich voordeed?
  2. Erkent de schepen een verband tussen de aanleg van het bufferbekken en de bewuste wateroverlast?
  3. Welke structurele maatregelen zal de schepen treffen om dergelijke wateroverlast in de toekomst te vermijden?
 • Inzake de Ravenstraat blijkt het uitblijven van de aanleg van een beek (over een afstand van 240 meter met een breedte van 2 meter en een diepte van 1 meter) achter de tuinen van de bewoners een oplossing in de weg te staan. Dit onderdeel van het bewuste actieplan ‘Vondelbeek’, aangekondigd in 2006, blijft immers tot op de dag van vandaag grotendeels dode letter.
  1. Welke is de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van deze beek?
  2. Overweegt het College van Burgemeester en Schepenen over te gaan tot een onteigeningsprocedure waarbij de hoogdringendheid wordt ingeroepen? Ik verwijs hierbij naar een casus van de gemeente Sint-Lievens-Houtem waar een dergelijke spoedprocedure werd gehanteerd naar aanleiding van collectorwerken van Aquafin.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...