Vlaams Belang heeft sterke twijfels bij gevolgde procedure gunning stationsbuurt

Vlaams Belang dient klacht in bij gouverneur Denys

Op de gemeenteraad van 26 november 2009 werd het ontwerp voor de renovatie van de stationsbuurt gegund. Het Vlaams Belang is niet per definitie tegen deze renovatie gekant, maar stelt zich vragen bij de timing en de gevolgde procedure.

Zo kan men zich afvragen of het opportuun is voor een gemeente die het financieel niet al te breed heeft om een dergelijke monsterinvestering uit te voeren in tijden van financieel-economische crisis. Maar er is meer.

“De Eygptenaren bouwden piramiden, de Amerikanen hebben een man op de maan gezet en ik bouw een nieuw station voor Buggenhout”, stelde de NCD-burgemeester op de jongste gemeenteraad. Afgezien van de bedenkingen die bij deze vergelijking kunnen worden gemaakt, moet de vraag worden gesteld of Buggenhout op dit ogenblik geen andere katten heeft te geselen dan het uitvoeren van de megalomane projecten van burgemeester Van Herreweghe.

Het Vlaams Belang heeft bovendien bedenkingen bij de procedure die tot de gunning van het ontwerp heeft geleid. Zo werd de goedkoopste onderneming uitgesloten omwille van een berekening die werd gebaseerd op verkeerde financiële gegevens en werd de verantwoording van de desbetreffende onderneming door het Buggenhoutse College weggewuifd. Dit leidde uiteindelijk tot de gunning van het project aan de duurste onderneming.

Het behoeft geen betoog dat Vlaams Belang zich vragen stelt bij deze gang van zaken. Onze gemeenteraadsfractie heeft gisteren dan ook klacht ingediend bij Oost-Vlaams provinciegouverneur met de vraag dit dossier te onderzoeken en de beslissing van de gemeenteraad m.b.t. de gunning te schorsen.

Steven Creyelman
Perswoordvoerder

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...