Steven Creyelman: “Met onze brandweerlui speel je geen politieke spelletjes.”

Gemeenteraadslid Steven Creyelman (Vlaams Belang) nam het afgelopen donderdag op voor de vrijwillige brandweer in onze brandweerzone. Zijn punt dreigde nog even in het water te vallen toen Jean-Pierre Willems (N-VA), voorzitter van de gemeenteraad, het punt niet bij hoogdringendheid wou toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad. Gelukkig toonde de  burgemeester zich echter bereid om de vragen over de brandweerzone te beantwoorden. Hieronder vindt u de volledige tussenkomst van raadslid Creyelman.

Burgemeester,
Collega’s,

Begin deze week de bereikte mij informatie die voor alle brandweerposten in onze brandweerzone van belang is. Ik kon de hand leggen op documenten die de -toch wel snode- plannen van de burgemeesters van Dendermonde en Lokeren uit de doeken doen.

Het eerste document is een interne nota van de stad Dendermonde getiteld ‘Nota zoneraad: Te nemen beslissing op beleidsniveau i.v.m. het bouwprogramma van de brandweerkazerne’ (van Dendermonde). Het document is opgesteld door mevrouw Hanne Vermeiren van het Dendermondse stadsbestuur en vraagt aan de zoneraad om 7 principebeslissingen te nemen.

Een tweede document is een brief van de 7 postoversten van onze brandweerzone aan de burgemeesters en de zonecommandant waarin zij het eerste document kritisch beschouwen.

De 7 punten hebben betrekking op de praktische uitwerking van de reeds genomen beslissing dat op site ‘Oude Vest’ in Dendermonde een nieuwe kazerne zal gebouwd worden.

Los van het feit dat men zich vragen kan stellen bij het bouwen van een centrale stock die zich midden in een woonkern bevindt, zijn er nog twee punten die extra aandacht waard zijn.

Een eerste punt draagt de titel ‘Zonale organisatie van onderhoud interventiekledij en adembescherming’. Een tweede ‘Van vrijwilligers naar professionele operationelen’.

Waarom het eerste van belang is, zal duidelijk worden bij het tweede punt.

Het advies m.b.t. het onderhouden van interventiekledij en adembescherming in de interne Dendermondse nota luidt:

Positief advies voor zonale organisatie. Idealiter worden deze zaken zonaal georganiseerd. Er wordt geadviseerd om de oppervlakte van de was- en droogplaats te verhogen naar xxxx m2 en deze van de werkplaats adembescherming+compressorlokaal te verhogen naar xxx m2. In te vullen door Maj. V/D VYVER.

Een vreemd advies omdat er op dit ogenblik geen problemen zijn met de organisatie van het onderhoud van het materiaal door de al in dienst zijnde beroeps- en vrijwillig personeel in de verschillende posten. Het advies wordt ook op geen enkele manier onderbouwd.

Wat is dan wel de vermoedelijke echte reden? Die komt aan het licht bij het andere punt ‘Van vrijwilligers naar professionele operationelen’.

En daarvoor moeten we even terug naar december 2016 toen de technische commissie van de zone de acute nood uitdrukte aan een uitbreiding van het leidinggevend en administratief personeel met ongeveer 12 voltijdse equivalenten.

Zij kregen toen het antwoord dat daar geen budget voor was.

En dat is verrassend. Verrassend omdat volgens de informatie waar ik over beschik, Dendermonde nu de aanwerving plant van 3 bijkomende uitvoerende operationelen en één bijkomende administratieve kracht die dan radiokamer tijdens de kantooruren zou bemannen.

Dat wordt bovendien aangetoond door de interne Dendermondse nota:

Op termijn wil de stad (lokaal) een aantal professionele operationelen in dienst nemen (dus betalend personeel met permanente aanwezigheid ipv op vrijwillige basis). Deze professionelen dienen dan ook een dagtaak uit te voeren buiten de operationele taken (interventies). De dagtaak zal stockbeheer, onderhoud adembescherming en kledij, onderhoud voertuigen, enz. inhouden. Er dienen continu minimum 3 operationelen aanwezig te zijn tijdens de werkuren.

En daarmee is onmiddellijk aangetoond dat het eerste advies moet dienen als verantwoording van de aanwervingen in Dendermonde. Het advies over die aanwervingen vermeldt immers:

Positief advies: In de toekomst worden er voor de werking idealiter enkele professionele operationelen aangeworven door de Zone voor de post Dendermonde.

Voorzitter,
Collega’s,

Het mag ondertussen duidelijk zijn dat de burgemeester van Dendermonde en bij uitbreiding die van Lokeren duistere plannen hebben met onze brandweerzone en de zogenaamd kleinere brandweerposten in het bijzonder.

In Dendermonde worden plannen gesmeed die op geen enkele manier te verantwoorden zijn, noch operationeel, noch financieel. Plannen die duidelijk nog niet het daglicht mochten zien, maar dat nu –spijtig genoeg voor de burgemeesters van het zonecollege- wel al doen.

Het zonecollege is duidelijk bezig met het beetje bij beetje uitkleden van de zoneposten buiten Dendermonde en Lokeren. Kort door de bocht zou ik kunnen stellen dat ze bezig met het leven van de vrijwillige brandweerlui zuur te maken.

Onze vrijwillige brandweer staat dag in dag uit paraat voor ons, niet weinig met  gevaar voor eigen leven. Zij verdienen dus onze steun en ons respect. Niet zomaar, maar omdat zij die waard zijn

En dat dat stilletjes lukt wordt wellicht aangetoond door het aantal ingediende ontslagen door vrijwillige brandweerlui. We zitten er ondertussen in de zone aan een twintigtal.

Dendermonde en burgemeester Buyse in het bijzonder wil zijn ambities duidelijk laten financieren door de zone en dat ten koste van de vrijwillige brandweerlui zoals de onze.

Wat mij betreft, is dat onaanvaardbaar. En ik hoop ook voor u.

Onze vrijwillige brandweermannen en –vrouwen staan dag in dag uit paraat voor ons, niet weinig met  gevaar voor eigen leven. Zij verdienen dus onze steun en ons respect. Niet zomaar, maar omdat zij die waard zijn. In ons korps heeft er daar zelfs een brandweerman met zijn leven voor betaald. Met onze brandweerlui speel je geen politiek spelletjes.

Daarom, burgemeester, heb ik voor u een aantal vragen.

  1. Bent u op de hoogte van deze gang van zaken?
  2. Welke impact kan/zal dit hebben op de plannen voor de bouw van een nieuwe Buggenhoutse kazerne?
  3. Welke initiatieven zal u nemen omtrent dit ‘duister spel’?

Tot slot wil ik u en de collega’s vragen om -over de partijgrenzen heen- een brief aan het zonecollege te sturen, ondertekend door de voltallige gemeenteraad, waarin we niet vragen, maar eisen dat deze stille hold-up op onze brandweerkorpsen wordt stopgezet.

Lees ook het persartikel op de website van Het Laatste Nieuws.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...