Schriftelijke vraag inzake het verlenen van bouwvergunningen in Buggenhout

Op grond van artikel 32 van het Gemeentedecreet verzoek ik u op volgende vragen te antwoorden.

Wie in het Vlaams Gewest wil bouwen of verbouwen heeft een bouwvergunning nodig. Voor bepaalde werken volstaat een melding, voor andere is er dan weer een vrijstelling.

Het voorgaande geldt vanzelfsprekend ook in onze gemeente. Het College van Burgemeester en Schepenen beoordeelt alle aanvragen, daarbij onder meer rekening houdend met eventuele bezwaren en adviezen, het bijzonder plan van aanleg en mogelijke hinder.

Graag vernam ik voor de periode 2012-2016:

  1. Hoeveel bouwvergunning werden jaarlijks aangevraagd?
  2. Hoeveel bouwvergunningen werden jaarlijks door het College van Burgemeester en Schepenen verleend?
  3. Hoeveel bouwvergunningen werden jaarlijks verleend mits voorwaarden?
  4. Op welke grond werden de niet-toegekende bouwvergunningen afgewezen?
  5. Zijn er aanvragen waarbij het College van Burgemeester en Schepenen het advies van de gemeentelijke ambtenarij niet heeft gevolgd? Indien zo, hoeveel en welke was de motivatie?
  6. Tegen hoeveel beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen werd in dit verband beroep aangetekend bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen?
  7. In hoeveel gevallen luidde de beslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen anders dan die van het College van Burgemeester en Schepenen?

Indien mogelijk graag per jaar, alsook een digitale kopij van uw antwoord.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...