Doe de STEMCHECK

Het Nieuwsblad en De Standaard organiseren ook nu weer de ondertussen bekende STEMCHECK. Wil u weten waar het Vlaams Belang in Buggenhout het mee eens of oneens was, dan kan dat hier. Veel belangrijker is echter de reden waarom. Wij raden u aan om ook die eens lezen.

Als gezinnen de schoolrekening niet kunnen betalen, moet de gemeente bijspringen.

EENS

Verklaring: Gegeven oprechte betalingsmoeilijkheden mogen kinderen niet de dupe worden van de financiële mogelijkheden/moeilijkheden van hun ouders. Zodoende mag hun toekomst niet gehypothekeerd worden.

Er moeten meer kruispunten conflictvrij gemaakt worden, ook al wil dat zeggen dat de lichten langer op rood staan.

EENS

Verklaring: Verkeersveiligheid gaat boven tijdswinst.

Verenigingen moeten gratis gebruik kunnen maken van gemeentelijke lokalen.

ONEENS

Verklaring: Een beperkte vergoeding met een kortingsysteem voor lokale verenigingen zorgt voor meer respect voor de gemeentelijke infrastructuur.

De inwoners moeten inspraak krijgen in de begroting van de gemeente.

ONEENS

Verklaring: Een begroting is een beleidsdocument dat de cijfermatige visie van een meerderheid vertegenwoordigt. Zonder begroting valt de vlotte werking van een gemeente stil. Het jaarlijks voorleggen aan van de begroting aan de inwoners is in de praktijk niet haalbaar.

De gemeente moet (meer) subsidies voorzien om huizen energiezuiniger te maken.

EENS

Verklaring: Het stimuleren van energievriendelijke maatregelen m.b.t. bouwen of verbouwen heeft voordelen op zowel financieel als milieuvlak.

De gemeente mag schulden aangaan om een grote investering te doen in de vernieuwing van de stationsomgeving.

EENS

Verklaring: De Buggenhoutse stationsomgeving is aan vernieuwing toe. De vraag is of dit project 5 miljoen euro moet kosten. De gemeente kan onmogelijk haar deel (2.5 mln) met eigen middelen financieren en zal bijkomende schulden moeten aangaan, maar het project kan bescheidener om de kostprijs te drukken.

Voor de veiligheid moet de politie meer camera’s inzetten.

EENS

Verklaring: Op plaatsen waar zich geregeld ‘feiten’ voordoen moeten camera’s ingezet kunnen worden om zo tot snellere identificatie van zowel feiten als daders te kunnen overgaan.

In Buggenhout-centrum mogen geen sociale woningen meer bijkomen.

EENS

Verklaring: In de huidige constellatie is dat fysiek nagenoeg onmogelijk.

Het containerpark moet zo goedkoop mogelijk gemaakt worden.

EENS

Verklaring: Het kan niet de bedoeling zijn om mensen die de moeite nemen om hun afval te scheiden en zelf naar het containerpark brengen financieel te straffen voor hun inzet. Integendeel. Vandaar dat de kostprijs van het containerpark zo beperkt mogelijk moet worden gehouden.

In het centrum moeten parkeerplaatsen bijkomen.

ONEENS

Verklaring: Er is voldoende parkeermogelijkheid in het centrum.

Beter een grotere bibliotheek samen met een buurgemeente, dan een kleinere eigen bibliotheek.

ONEENS

Verklaring: De nabijheid van het aanbod speelt een grote rol in de vraag en is voor potentiële en beginnende lezers een bijkomende aanzet tot lezen.

De gemeente moet zo veel mogelijk windmolens plaatsen in de gemeente.

ONEENS

Verklaring: Windmolens plaatsen is een ding, ‘Zoveel mogelijk windmolens plaatsen’ iets anders. Buggenhout is als gemeente niet geschikt om vol te bouwen met windmolens.

Als de ouders de rusthuisfactuur niet kunnen betalen, moet het OCMW bij de kinderen aankloppen.

ONEENS

Verklaring: Het is de taak van de overheid om zorg te dragen voor mensen die heel hun leven hebben bijgedragen aan de maatschappij en niet om die last door te schuiven naar de volgende generatie.

De gemeente mag praktijktesten gebruiken om discriminatie op te sporen bij verhuurders.

ONEENS

Verklaring: Een verhuurder moet in staat zijn om te verhuren aan wie hij of zij wil verhuren.

Wie een leefloon ontvangt, moet een aantal taken in de gemeente uitvoeren.

EENS

Verklaring: Als basisprincipe kan dit gelden, maar het spreekt voor zich dat dit van geval tot geval moet worden beoordeeld en de taken moeten worden aangepast aan de mogelijkheden van de persoon in kwestie.

Gemeentelijke scholen die warm eten aanbieden, moeten ook halal-vlees voorzien.

ONEENS

Verklaring: Het kan niet de bedoeling zijn om de godsdienstige voorschriften van een bepaalde groep gelovigen voor te schrijven en op te leggen aan andersgelovigen en niet-gelovigen. Het gemeentelijke onderwijs dient niet alleen op politiek vlak, maar ook op godsdienstig vlak neutraal te zijn.

De gemeente moet eerder investeren in bedrijven dan in meer groen.

EENS

Verklaring: Buggenhout is een groene gemeente die in het kader van lokale werkgelegenheid best nog een zetje kan gebruiken. Dat betekent echter niet dat het aanwezige groen verwaarloosd mag worden.

Om de leegstand tegen te gaan, moeten startende winkeliers een subsidie krijgen.

EENS

Verklaring: Starters trekken in een gemeente bijkomende economische activiteit aan die zich niet noodzakelijk beperkt tot hun eigen zaak en zijn op die manier mede cruciaal voor de leefbaarheid van een gemeente.

Er moet streng opgetreden worden tegen fietsers die verkeersregels overtreden.

EENS

Verklaring: Akkoord in die zin dat iedereen en niet alleen fietsers de verkeersregels dienen na te leven.

De politie moet niet alleen tegen drugsdealers, maar ook tegen drugsgebruikers optreden.

EENS

Verklaring: Druggebruikers zijn in zekere mate ook slachtoffers van drugdealers. In die zin kunnen zij -afgezien van het politionele aspect- wanneer nodig ook voor doorverwijzing zorgen voor de nodige medische begeleiding.

Contacten tussen leden van het gemeentebestuur en bouwpromotoren moeten openbaar gemaakt worden.

EENS

Verklaring: In het kader van een transparant beleid is het voor zowel de politiek als de bevolking belangrijk te weten wie in dit kader contacten legt met het bestuur.

Ouders moeten kinderen met de wagen net voor de school kunnen afzetten.

ONEENS

Verklaring: Autoverkeer maakt een schoolbuurt niet bepaald veiliger. Zwakke weggebruikers moeten in deze buurten bij het openen en sluiten van de schoolpoorten absolute voorrang krijgen.

In de gemeente moet hoger gebouwd worden, zodat er meer open ruimte voorzien kan worden.

ONEENS

Verklaring: Buggenhout is een landelijke gemeente. Laat ons dat zo houden.

Het culturele aanbod in de gemeente moet ook mensen met een migratie-achtergrond aanspreken.

ONEENS

Verklaring: Het culturele aanbod dient niet gestuurd te worden vanuit de gemeente. Niet in deze, maar ook niet in gene richting.

De gemeente moet (meer) volksraadplegingen organiseren.

EENS

Verklaring: Het bindend referendum kan een maatregel zijn om de bevolking meer te betrekken bij het beleid. Het mag echter niet leiden tot beleidsverlamming omdat beleidsmakers angst hebben om beslissingen te nemen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...