Dashcams in dienstvoertuigen

Op 25 mei 2018 treedt de zogenaamde nieuwe Camerawet in voege. Voor onze veiligheidsdiensten betekent dit dat de dienstvoertuigen kunnen uitgerust worden met zogenaamde dashcams. De voordelen zijn legio. Zo kunnen interventies eenvoudig op beeld worden vastgelegd, wat klaarheid kan helpen scheppen bij betwistingen over het optreden van de politiediensten. Het recente en spijtige voorval met de tweejarige peuter Mawda is een bijzonder goed voorbeeld van het nut van dergelijke dashcams.

Zodoende vernam ik graag het volgende.

  • Wordt de aankoop van dashcams in onze politiezone overwogen? Indien zo, wanneer is deze gepland?

Indien deze aankoop nog niet is overwogen en/of gepland, leg ik graag onderstaand voorstel ter stemming voor aan de Politieraad.

De Politieraad machtigt het Politiecollege om -na het inwinnen van de nodige informatie- zo snel mogelijk over te gaan tot de aankoop en installatie van dashboardcamera’s in de dienstvoertuigen van de politiezone. Dit conform de op 8 maart 2018 in de Kamer goedgekeurde wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera’s door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Steven CREYELMAN

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...