Alvast-site: Vlaams Belang vraagt steun voor Briel

Op 27 juni 2017 organiseerde de provincie een persmoment met betrekking tot het project ‘Oude Briel’ waar onder meer de toekomst van de Alvat-site ter sprake kwam. In de perstekst staan enkele passages die ons als Buggenhoutse gemeenteraad vragen moeten doen stellen.

In 2016 gaf minister Ben Weyts (N-VA, nvdr.) zijn akkoord om een studieopdracht op te starten voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Oude Briel. Dit akkoord betekende de start van de tweede fase van het project Oude Briel in Dendermonde en Buggenhout om [het] mobiliteitsprobleem op te lossen. De minister stelde hierbij uitdrukkelijk dat de Alvat-site mee bij dit onderzoek moest betrokken worden.

[…]

Momenteel zijn twee studieopdrachten lopende. Een tweede mobiliteitseffectenrapport (MOBER) en een masterplan voor de sterk vervuilde Alvatsite. De stad Dendermonde en de gemeente Buggenhout zijn beide nauw betrokken bij deze studies.

Meer nog. Tijdens de persconferentie werd zelfs gewag gemaakt van een werkgroep met de gemeente Buggenhout.

Graag vernam ik van de burgemeester

  1. Wat deze ‘nauwe betrokkenheid’ inhoudt?
  2. Wat de voorvermelde werkgroep inhoudt, wie Buggenhout in deze werkgroep vertegenwoordigt en welke tot hiertoe de concrete resultaten van deze werkgroep zijn?
  3. In welke mate de Provincie, naar de inschatting van de burgemeester, het
    –door de voltallige gemeenteraad gedragen- Buggenhoutse standpunt voor vol aanschouwt?

Op andere plaats in document lezen we dat “de Provincie zoveel mogelijk partijen wil betrekken bij de opmaak van het masterplan” en dat er daarom “twee participatiemomenten” worden georganiseerd. “Binnenkort zullen de bewoners een uitnodiging ontvangen voor het eerste Atelier Alvat op 12 september. Op 10 oktober volgt een tweede. Tijdens deze twee participatiemomenten krijgen buren, betrokkenen, bedrijven, ondernemers, sympathisanten de kans om naar elkaar te komen luisteren en vooral om zich te laten horen.

De vooringenomenheid van deze zogenaamde participatiemomenten mag blijken uit de afsluitende zin van deze paragraaf: “Op deze manier kan iedereen meewerken aan de invulling van de site.” Vrij vertaald: op deze manier hebben we een alibi om achteraf gewoon onze zin te doen en zijn we voorbereid om eventuele opmerkingen juridisch volledig te ondergraven.

Het lijkt er dan ook sterk op dat Buggenhout met betrekking tot dit dossier stilaan in een staat van politieke oorlog met de Provincie dreigt te raken. Zodoende moeten we m.i. onze betrokken inwoners bewapenen met de nodige informatie en argumenten.

  • Is het College bereid om de betrokken bevolking van de nodige juridisch-technische bijstand te voorzien om bijvoorbeeld bezwaren in te dienen die voldoen aan de vormvereisten m.b.t. het MOBER en het masterplan? Indien zo, hoe wil u dat concreet aanpakken? Indien niet, welke zijn de redenen hiervoor?

Tot slot. Omdat ondergetekende steeds meer discrepanties opmerkt tussen de standpunten van lokale partijafdelingen en die op hogere niveaus had ik van de verschillende fracties in de gemeenteraad graag vernomen of zij nog steeds achter het ‘Buggenhoutse standpunt’ staan en welke initiatieven zij eventueel hebben ondernomen om dat standpunt kracht bij te zetten.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...