Functionaliteiten van de lokale politie Fonctionnalités de la police locale

Algemeen politiereglement

Op 26 november 2015 werd op de gemeenteraad een nieuw Algemeen Politiereglement goedgekeurd. Met dit reglement werd een zekere coördinatie van de regelgeving binnen de politiezone Buggenhout-Lebbeke beoogd om de werking van de politiediensten te vergemakkelijken en te bevorderen en duidelijkheid te scheppen voor de burgers.

Vlaams Belang onthield zich bij de stemming, noch omwille van voornoemd principe noch omwille van de kwaliteit van het ‘nieuwe’ Algemeen Politiereglement, maar wel omwille van het feit dat het nieuwe politiereglement -en dus de invoering van de Gemeentelijk Administratieve Sanctie (GAS)- een impliciet bewijs was van het onvoldoende ter beschikking stellen van de nodige middelen aan Politie en Justitie door de hogere overheid. De onthouding van Vlaams Belang moet in dat kader dan ook gezien worden als bescheiden protest hiertegen.

Nog geen drie jaar stellen we echter vast dat de respectievelijke reglementen van Buggenhout en Lebbeke al terug uit elkaar dreigen te groeien omdat bepaalde overtredingen naargelang de gemeente een andere afhandeling krijgen. Zo worden parkeerovertredingen in Lebbeke afgehandeld via een GAS, terwijl die in Buggenhout worden afgehandeld met een proces-verbaal met onmiddellijke inning.

Overwegende het voorgaande vernam ik graag het volgende:

  • Is het College van Burgemeester en Schepenen het eens met voornoemde vaststelling en het feit dat de reglementen in de respectievelijke gemeenten binnen de politiezone best op elkaar afgestemd blijven?
  • Is er hieromtrent enig overleg geweest tussen de respectievelijke gemeenten binnen de politiezone? Indien zo, welke waren de resultaten hiervan?
  • Overweegt het College van Burgemeester en Schepenen een aanpassing aan het Algemeen Politiereglement en welke zijn de argumenten voor de stellingname?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...